Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://glowno.naszabiblioteka.com/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

1. Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

3. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Fijołek, adres poczty elektronicznej biblioteka.glowno@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 719 17 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie, ul. Kopernika 45

1. MBP w Głownie mieści się w budynku, który dzieli z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz KS "Stal Głowno".

2. Siedziba Biblioteki zlokalizowana jest na parterze.  Do jej wejścia prowadzą schody z poręczą bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

3. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidomych lub słabosłyszących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

4. Toaleta w budynku nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

6. Do pomieszczenia Biblioteki  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

8. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, zarówno na miejscu jak i online.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny